• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2018. GODINI Ispis E-mail

novostNa temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 3. stavak 2., a u svezi s člankom 23. stavak 2. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17), općinski načelnik Općine Pučišća dana 29. prosinca 2017. godine objavljuje

J A V N I P O Z I V
za dostavu zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Pučišća u 2018. godini


1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća u 2018. godini da podnesu svoje zahtjeve sukladno Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17, u daljnjem tekstu: Odluka) i ovom Javnom pozivu.

2. Zahtjevi se podnose na obrascu JP-1 koji je objavljen uz ovaj Javni poziv na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr , a može se preuzeti i na protokolu Općine Pučišća.

3. Jedan podnositelj može podnijeti više odvojenih zahtjeva za različite lokacije odnosno namjene.

4. Zahtjev treba sadržavati:
- u cijelosti popunjen i potpisan/ovjeren obrazac JP-1;
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju se traži javna površina;
- prateću dokumentaciju (skica/slika izgleda, veličine i tipa naprave/opreme koja se namjerava postaviti na javnu površinu te opis površinu i način uređenja javne površine) u slučaju da podnositelj u prethodnoj kalendarskoj godini nije koristio istu javnu površinu na isti način;
- vrijeme korištenja javne površine.

5. Način i rok rješavanja pristiglih zahtjeva, kriteriji odabira i prednosti koje će se uzimati u obzir kod razmatranja zahtjeva određeni su člancima 4. i 5. Odluke.

6. Naknade za privremeno korištenje javne površine određene su člancima 8. i 9. Odluke.

7. Zahtjevi se podnose za kalendarsku 2018. godinu osim u slučajevima predviđenim Odlukom kada se javna površina može dati na privremeno korištenje koje se računa u danima (članak 8. Odluke).

8. Zahtjevi se dostavljaju poštom s povratnicom na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća ili osobno na protokol Općine Pučišća.

9. Rok za dostavu zahtjeva je 19. siječnja 2018. godine (petak) u 15.00 h do kada zahtjevi moraju biti zaprimljeni na protokolu Općine Pučišća bez obzira na način dostave. Zahtjevi koje se zaprime izvan navedenog roka mogu se rješavati, ali u slučaju da je za istu površinu zahtjeve podnijelo više zainteresiranih osoba, prednost ima podnositelj koji je svoj zahtjev podnio u ostavljenom roku.

10. Sa podnositeljima čiji zahtjevi budu prihvaćeni sklopit će se Ugovor o davanju na privremeno korištenje javne površine za 2018. godinu u roku i na način propisan Odlukom.

11. Za sve što nije određeno ovim Javnim pozivom, primjenjuju se odredbe Odluke.

OBRAZAC JP-1 (PDF)

JAVNI POZIV-javne površine (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća