• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6 - 2010 Ispis E-mail

Sadržaj:


OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Pučišća za 2009. god.
2. Odluka i prijenosu poslova utvrñivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2011. god.
3. Odluka o sklapanju Dodatka br.1 osnovnom Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Pučišća.
4. Odluka o uvođenju namjenskog dijela cijene vode za financiranje otplate kredita DAB-a.
5. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.
6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2010. god.
7. Izmjene plana nabave za proračunsku 2010. god.
8. Konačna suglasnost za zaduženje iz Proračuna.

 pdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća