• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 3 - 2014 Ispis E-mail

Sadržaj:


OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
2. Odluka o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području Općine Pučišća
3. Zaključak o prihvaćanju Usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Pučišća
4. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
5. Odluka o korištenju sredstava kod HBOR-a za nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu na području Općine Pučišća
6. Odluka o korištenju sredstava kod HBOR-a projekt gradnje mrtvačnice i groblja na području Općine Pučišća
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2014.g
8. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Proračuna Općine Pučišća za razdoblje od 01.01.-31.12.2013.g.
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2013.g.


NAČELNIK

1. Izvješće o radu načelnika za period od 01.07.-31.12.2013.g.pdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

pdf_ikonaPreuzmite dodatak službenog glasnika
Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća