• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6 - 2014 Ispis E-mail

Sadržaj:


NAČELNIK

1. Izvješće o radu načelnika za period od 01.01.-30.06.2014. godine
2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća
3. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključak o usvajanju Strateškog programa projekata Općine Pučišća za razdoblje 2014.-2020. godine
2. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pučišća
3. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite od požara za Općinu Pučišća ( usklađenje)
4. Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka IX. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za odlagalište “Košer”
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća
6. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa

DODATAK: Usvojeni dokumenti Općinskog Vijeća

7. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima proračuna Općine Pučišća za razdoblje od 01.01. – 30.06.2014. godine
8. Strateški program projekata Općine Pučišća za razdoblje 2014. – 2020. godine
9. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Pučišća
10. Plan zaštite od požara za Općinu Pučišća



pdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik





pdf_ikonaPrilog 1 - Izvještaj 1.1.-30.6.2014. - Proračun





pdf_ikonaPrilog 2 - Strateški program projekata Pučišća - usvojeno





pdf_ikonaPrilog 3 - Procjena ugroženosti od požara Općine Pučišća (PUZOP)





pdf_ikonaPrilog 4 - Plan zaštite od požara Općine Pučišća (PZOP)




Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 




www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća