• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 4 - 2017 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o donošenju Urbanistiĉkog plana ureĊenja „Luka“ – izdojene površine ugostiteljsko-turistiĉke namjene (T2) s akvatorijem
2. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj otoka
3. Odluka o o odvodnji otpadnih voda na podruĉju aglomeracije Puĉišća
4. Odluka o o rasporeĊivanju sredstava za financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Puĉišća i ĉlanova Općinskog vijeća Općine Puĉišća izabranih s liste grupe biraĉa za period od 10. lipnja do 31. prosinca 2017. g.
5. Odluka o odricanju od prava prvokupa
6. Odluka o o stipendiranju uĉenika Klesarske škole u Puĉišćima
7. Zakljuĉak o sazivanju Skupštine Turistiĉke zajednice Općine Puĉišćapdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća