• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6 - 2017 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2017. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Pučišća
3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2017. godini
4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu na području Općine Pučišća
5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu
6. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine
7. Odluka o osnivanju prava građenja
8. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća
10. Zaključak o zahtjevima tvrtke Cruise line d.o.o.
11. Odluka o prodaji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 6650 k.o. Pučišća
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
13. Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća
14. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2018. godinu
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2018. godinu
16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Pučišća
17. Program javnih potreba u sportu za 2018. godine na području Općine Pučišća
18. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2018. godini
19. Program javnih potreba u kulturi za 2018. godine na području Općine Pučišća
20. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2018. godini
21. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2018. godinu
22. Proračun Općine Pučišća za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godinu
23. Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu
25. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća u 2017. godini

OPĆINSKI NAČELNIK:

26. Odluka o isplati božićnice u 2017. godini
27. Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2017./2018.pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća