• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 4 - 2023 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pučišća str. 1

2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Petrade“ str. 5

3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pučišća-sjever“ str. 9

4. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sanaciji nerazvrstanih cesta NC-066 I NC-073 nakon polaganja priključnih kabela za sunčane elektrane SE GORNJI HUMAC i SE PELEGRIN 1 str. 13

5. Zaključak o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanim cestama s tvrtkom Humac d.o.o. u svrhu polaganja energetskih kabela za priključak sunčane elektrane SE GORNJI HUMAC str. 14

6. Zaključak o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanim cestama s tvrtkom 4 ENCRO d.o.o. u svrhu polaganja energetskih kabela za priključak sunčane elektrane SE PELEGRIN 1 str. 15

7. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o diobi odnosno razvrgnuću suvlasničke zajednice str. 17

8. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima str. 17

9. Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Pučišća str. 18

10. Mišljenje o postupku procjene utjecaja na okoliš za eksploatacijsko polje „Krušev dolac“ str. 19

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća str. 20

12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2023. godinu str. 20

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2023. godinu str. 23

14. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu na području Općine Pučišća str. 24

15. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2023. godini str. 24

16. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu str. 26


pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća